Author: dorm

ปรับลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

Post Views: 198 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เยียวยานักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยได้ปรับลดค่าธรรมเนียมหอพักในอัตรา 25% มาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันนักศึกษาได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร การประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาเรื่องการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา สำหรับภาคศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จากอัตราเดิม 25% ปรับเปลี่ยนเป็น 15% ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สถิตินักศึกษาอยู่หอพัก

Post Views: 222 ข้อมูลนักศึกษาหอพัก ตามภูมิลำเนา แยก คณะวิชา ชื่อหอพักนักศึกษา แหล่งข้อมูล :*ข้อมูลนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพักนักศึกษา*ข้อมูลการดึงข้อมูล ระบบการเข้าออกหอพักด้วยระบบบัตร Proximity

สถิติข้อมูล จองหอพักนักศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Post Views: 1,406 ข้อมูล การรับสมัครจองหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ * ข้อมูลได้จากการสมัครจองหอพัก ในระบบออนไลน์

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

Post Views: 8,199 รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา         • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ WWW.DSA.SU.AC.TH ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)         • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564         • นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาให้มารายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ** การยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาเป็นการยื่นผ่านระบบ Online ทั้งหมดและนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว […]

การจองหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ทางระบบออนไลน์

Post Views: 1,629 ประกาศกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เรื่อง การจองหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ทางระบบออนไลน์ เนื่องด้วยประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 11 ข้อ 1 ให้ปิดที่ทำการของมหาวิทยาลัยศิลปากรในพื้นที่การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจองหอพักของนักศึกษาใหม่เป็นรูปแบบ Online ทั้งหมด

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการบริการฯหอพักนักศึกษา

Post Views: 119 เพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ควบคุม กำกับดูแลคุณภาพหอพักให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักศึกษา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการบริการฯหอพัก

ยื่นคำร้องขอเข้าพักในหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

Post Views: 85 หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เปิดให้นักศึกษาที่มีงานค้างต้องทำต่อเนื่อง และนักศึกษาที่มีวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพัก ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 22.00 น.

รับสมัครนักศึกษาหอพักเข้าพักหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (พระราชวังสนามจันทร์)

Post Views: 196 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เปิดดำเนินการรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา 2564 โดยยื่นสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดังรายละเอียดในประกาศ คำร้องขอเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจ้นทร์Download

ข้อมูลสถิตินักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2563

Post Views: 220 ข้อมูลนักศึกษาหอพัก ตามภูมิลำเนา แยก คณะวิชา ชื่อหอพักนักศึกษา แหล่งข้อมูล :*ข้อมูลนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพักนักศึกษา*ข้อมูลการดึงข้อมูล ระบบการเข้าออกหอพักด้วยระบบบัตร Proximity

ประกาศมาตรการ Covid-19

Post Views: 88 ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่พักอาศัยหอใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 6 ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย และทุกคณะ ส่วนงาน ในทุกพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รวมถึงการกำหนดมาตรการเข้า-ออก ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ในเดือนมกราคม เวลา 05.00 – 21.00 น. ทางกองกิจการนักศึกษาจึงได้วางมาตรการเรื่องเวลาการเข้า-ออกหอพักให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับวิทยาเขต ซึ่งตามประกาศจะสิ้นสุดในวันนี้แล้วนั้น และตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 7 ที่เริ่มผ่อนคลายให้นักศึกษาเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เพื่อดูแลสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ ในการนี้กองกิจการนักศึกษา ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลงานหอพักนักศึกษา จึงขอกำหนดเวลาในการเข้า-ออกหอพักของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยกำหนดให้นักศึกษาสามารถเข้า-ออกหอพักได้ ในเวลา 05.30 – 23.00 น. ทั้งหอพักชาย และหอพักหญิง โดยให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป […]

Scroll to top