Author: Chalermporn

กำหนดการรายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Post Views: 5,714 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง กำหนดการรายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ————————————————-                    ตามที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน และครั้งที่ 3 วันที่ 22 มิถุนายน  2565 ภายใต้แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางมารายงานตัวเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ดังนี้                 1. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                    (นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565)                    1.1 นักศึกษาต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

Post Views: 2,334 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) ————————————————-                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2565 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบที่ 3) นั้น ขั้นตอนการรับสมัครได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้                    1. จำนวนนักศึกษาที่ยื่นใบสมัครขอเข้าพักในหอพักนักศึกษา                        1.1 นักศึกษาชาย จำนวน 208 คน                        1.2 นักศึกษาหญิง จำนวน 504 […]

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2565

Post Views: 318 ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนและการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2565(เฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยที่อาคารเพชรรัตน 2 เพชรรัตน 3 และอาคารเพชรรัตน 6) 1. นักศึกษาที่อยู่หอพักต่อเนื่องจากช่วงปิดภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (3 เมษายน 2565 – 24 มิถุนายน 2565) ให้เก็บของคืนห้องพักและคีย์การ์ดในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 2. นักศึกษาต้องนำคีย์การ์ดมาคืน ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และรายงานตัวเข้าอยู่หอพักที่ได้รับสิทธิ์ปีการศึกษา 2565 พร้อมรับคีย์การ์ดใหม่ได้วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565 ในวันที่  […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

Post Views: 2,954 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) ————————————————-                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบที่ 2) นั้น ขั้นตอนการรับสมัครได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้                    1. จำนวนนักศึกษาที่ยื่นใบสมัครขอเข้าพักในหอพักนักศึกษา                        1.1 นักศึกษาชาย จำนวน 100 คน                        1.2 นักศึกษาหญิง จำนวน 318 คน                    2. […]

การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Post Views: 8,464 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๖ เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ————————————————-                     ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๖ ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้           ๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕                    ๑.๑ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว                    ๑.๒ มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด                   ๑.๓ นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอเข้าพักในหอพักนักศึกษารอบหนึ่งและรอบสอง           ๒. หลักฐานการสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                    ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา     จำนวน  ๑  ชุด                    […]

การยื่นคำร้องรับค่าประกันของเสียหายหอพักคืน (กรณีจบการศึกษาและลาออกจากมหาวิทยาลัย)

Post Views: 822 นักศึกษาที่จบการศึกษาและนักศึกษาที่ลาออกจากมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีหนี้สินค้างกับทางมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อทำเรื่องขอรับค่าประกันของเสียหายหอพัก คืนได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (หอพักนักศึกษา) ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ในวันที่ 1 – 15 ของทุกเดือน เวลา 9.00 – 16.00น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป นักศึกษานำเอกสารมายื่นคำร้องขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพักคืนดังนี้ สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของนักศึกษาเองเท่านั้น จำนวน 1 ชุด (ยกเว้นธนาคารออมสินและธนาคารที่เลขบัญชีเกินสิบหลัก) สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (หอพักนักศึกษา) โทร. 034-275004

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

Post Views: 14,327 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ————————————————-                     ด้วยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จะรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้           ๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕                    ๑.๑ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว                   ๑.๒ มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด           ๒. หลักฐานการสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                    ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา     จำนวน  ๑  ชุด                    ๒.๒ รูปถ่าย ๑ นิ้ว      […]

ประกาศรายชื่อและหมายเลขห้องพักภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Post Views: 1,110 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องกำหนดการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ บัดนี้นักศึกษาที่ยื่นคำร้อง หน่วยหอพักนักศึกษาได้จัดหอพักและหมายเลขห้องพักเพื่อให้นักศึกษาเข้าพักอาศัย เรียบร้อยแล้ว  ตามรายละเอียดดังนี้                    ๑. จำนวนนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในหอพัก                        ๑.๑ นักศึกษาชาย     จำนวน   ๒๔   ห้อง    รวม  ๔๒  คน                        ๑.๒ นักศึกษาหญิง     จำนวน   ๕๔   ห้อง    รวม  ๙๕  คน                    ๒. การรายงานตัวเข้าพักพร้อมรับคีย์การ์ด                        ๒.๑ นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้มารายงานตัวและรับคีย์การ์ด ณ  หน่วยหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน ๔ ชั้น […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)

Post Views: 2,588 ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ เรื่องการจัดสรรนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑ นักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) บัดนี้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศได้จับเมทและเลือกห้องพักเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว  ตามรายละเอียดดังนี้                    ๑. จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เลือกห้องพัก                        ๑.๑ นักศึกษาชาย     จำนวน     ๙๗   ห้อง    รวม  ๒๒๓  คน                        ๑.๒ นักศึกษาหญิง     จำนวน   ๓๐๖   ห้อง    รวม  ๗๗๕  คน                    ๒. การรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา                        ๒.๑ นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ […]

ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

Post Views: 1,019 ข้อปฏิบัติก่อนออกจากหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย และการเข้าพักต่อเนื่องในช่วงภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยที่อาคารหอพักทับแก้ว 1 , 2 , 3 หอพักเพชรรัตน 2 , 3 และหอพักเพชรรัตน 6 ,7) 1. นักศึกษาที่อยู่หอพักต่อเนื่องจากช่วงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  แล้วมีความประสงค์ต้องการกลับบ้านไม่อยู่หอพักต่อ ให้เก็บของคืนห้องพักและคีย์การ์ดภายในวันที่ 3 เมษายน 2565 ที่หน่วยหอพักนักศึกษา อาคารหอพักเพชรรัตน 4 เวลา 09.00 – 12.00 น. 2. นักศึกษาที่ไม่อยู่หอพักต่อช่วงปิดภาคการศึกษา   แต่มีความประสงค์จะฝากสิ่งของไว้ที่หอพัก หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดเตรียมห้องคอมมอน Common room (ชั้นล่าง) ของหอพักทับแก้ว 2 หอพักทับแก้ว 3 และหอพักเพชรรัตน 5 ให้ดำเนินการดังนี้           2.1 นักศึกษาต้องนำสิ่งของรวบรวมใส่กล่องพลาสติก […]

Scroll to top