Author: Chalermporn

รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

Post Views: 75 กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักชาย-หญิง จำนวน 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) คุณสมบัติและค่าตอบแทบดังรายละเอียดแนบ สมัครได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา (ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลดค่าบำรุงหอพักภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

Post Views: 470 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จึงได้ลดค่าบำรุงหอพักให้กับนักศึกษา 25% ทุกคนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องชำระค่าประกันของเสียหายหอพัก• หอพักทับแก้ว 1 – 2 หอพักหอพักเพชรรัตน 1 – 4 , 6 จำนวน 1,000 บาท• หอพักทับแก้ว 3 หอพักหอพักเพชรรัตน 5 , 7 จำนวน 2,000 บาท• ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก วันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

เลื่อนประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

Post Views: 797 • เลื่อนประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าอยู่หอพักพร้อมหมายเลขหอพัก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

เลื่อนการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

Post Views: 1,331 ประกาศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดนครปฐมที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในจำนวนมาก และถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศ ศบค. ผนวกกับคณะวิชาต่าง ๆ ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดก่อนให้กลับเข้าพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ เพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษา และเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาด ยับยั้งการเกิดคลัสเตอร์ใหม่จากการอยู่รวมกันของคนหมู่มาก หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเลื่อนการรายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน โดยจะมีกำหนดการ และมาตรการในการดำเนินการต่าง ๆ แจ้งให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดหอพักสามารถทำแบบสำรวจข้อมูล เพื่อหอพักนักศึกษาจะได้นำข้อมูลมาพิจารณาช่วยเหลือ ต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ด้วยความห่วงใย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

การจัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

Post Views: 2,102 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าพักอาศัยในหอพัก รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 – 21.00น. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักตลอดปีการศึกษา 2564 (ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย) ภายในวันที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 (หน่วยหอพักนักศึกษาจะทำการตั้งหนี้ในระบบ โดยนักศึกษาชำระเงินที่งานคลังของมหาวิทยาลัย) นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรห้องพักเรียบร้อยแล้ว และชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าพักในหอพัก หรือยกเลิกหอพักนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนักศึกษาในทุกๆ กรณี

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบสอง)

Post Views: 2,451       รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบสอง)         • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ WWW.DSA.SU.AC.TH ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)         • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564         • นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาให้มารายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. […]

เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564

Post Views: 61   รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564  หมายเหตุ นักศึกษาใช้สิทธิ์ให้ตรงกับประกาศรายชื่อ หากใช้สิทธิ์ผิดหอพักจะถือว่าเป็นบัตรเสียในหอนั้น   รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าคูหาเลือกตั้ง Online

Scroll to top