ข่าวสารหอพัก

ปรับลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 70 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เยียวยานักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยได้ปรับลดค่าธรรมเนียมหอพักในอัตรา 25% มาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันนักศึกษาได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร การประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาเรื่องการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา สำหรับภาคศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จากอัตราเดิม 25% ปรับเปลี่ยนเป็น 15% ดังรายละเอียดต่อไปนี้

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการกลับเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาพระราชวังสนามจันทร์ (ฉบับที่ 2)

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 764 ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 87/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเนื่องด้วยสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดี ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น ในการนี้ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ปรับมาตรการ และแนวทางปฏิบัติการกลับเข้าหอพักในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามสถานการณ์ โดยมีรายละเอียด ดังประกาศ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการกลับเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาพระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 3,024 ตามที่มหาวิทยาลัย และคณะวิชาต่าง ๆ มีแผนการเรียนการสอนในภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อนุญาตให้นักศึกษาบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องกลับเข้าพื้นที่ เพื่อใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เฉพาะทางประกอบการเรียนการทำงานนั้นในการนี้กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้วางมาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังประกาศ

ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 130 กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักชาย-หญิง จำนวน 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) คุณสมบัติและค่าตอบแทบดังรายละเอียดแนบ สมัครได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา (ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ยกระดับการควบคุมพื้นที่ฯ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 106 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ และสอดคล้องกับแนวทางของจัวหวัดนครปฐม กองกิจการนักศึกษา จึงขอประกาศยกระดับการควบคุมพื้นที่และรักษามาตรการ เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประกาศรายชื่อและหมายเลขห้องพักที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,834 หมายเหตุ– นักศึกษาที่ประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าอยู่หอพักให้แจ้งภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564– วันรายงานตัวเข้าหอพักและวันในการชำระค่าหอพัก รอประกาศอีกครั้ง

เลื่อนการเปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 361 ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการแนบท้าย คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 6/2564 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดให้พื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นั้น ในการนี้สถานการณ์เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤติด้านสาธารณสุข จากสถานการณ์ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบจำนวนผู้ติดเชื้อ (Cluster) กลุ่มใหม่ จากผลการปูพรมตรวจหาเชื้อ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับบริบทด้านพื้นที่ของอำเภอเมืองนครปฐม ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ติด 1 ใน 3 ของอำเภอที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดติดต่อกันมาแล้วหลายสัปดาห์ รวมถึงมีการประกาศของจังหวัดนครปฐม ให้ปิดสถานที่ทำการต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว ด้วยข้อกังวลว่าอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดกลุ่ม (Cluster) ใหม่ขึ้น ตามที่ปรากฎนั้น กองกิจการนักศึกษา มีความห่วงใยในสุขภาพ สุขภาพภาวะ และสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ จึงมีความจำเป็นที่จะขอเลื่อนการเปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

การจัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบสอง)

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,312 • นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าพักอาศัยในหอพัก รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 – 21.00น. • นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักตลอดปีการศึกษา 2564 (ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย) ภายในวันที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 (หน่วยหอพักนักศึกษาจะทำการตั้งหนี้ในระบบ โดยนักศึกษาชำระเงินที่งานคลังของมหาวิทยาลัย) • นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรห้องพักเรียบร้อยแล้ว และชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าพักในหอพัก หรือยกเลิกหอพักนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนักศึกษาในทุกๆ กรณี

Scroll to top