ข่าวสารหอพัก

ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 42 กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักชาย-หญิง จำนวน 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) คุณสมบัติและค่าตอบแทบดังรายละเอียดแนบ สมัครได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา (ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ยกระดับการควบคุมพื้นที่ฯ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 68 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ และสอดคล้องกับแนวทางของจัวหวัดนครปฐม กองกิจการนักศึกษา จึงขอประกาศยกระดับการควบคุมพื้นที่และรักษามาตรการ เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประกาศรายชื่อและหมายเลขห้องพักที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,183 หมายเหตุ– นักศึกษาที่ประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าอยู่หอพักให้แจ้งภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564– วันรายงานตัวเข้าหอพักและวันในการชำระค่าหอพัก รอประกาศอีกครั้ง

เลื่อนการเปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 286 ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการแนบท้าย คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 6/2564 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดให้พื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นั้น ในการนี้สถานการณ์เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤติด้านสาธารณสุข จากสถานการณ์ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบจำนวนผู้ติดเชื้อ (Cluster) กลุ่มใหม่ จากผลการปูพรมตรวจหาเชื้อ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับบริบทด้านพื้นที่ของอำเภอเมืองนครปฐม ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ติด 1 ใน 3 ของอำเภอที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดติดต่อกันมาแล้วหลายสัปดาห์ รวมถึงมีการประกาศของจังหวัดนครปฐม ให้ปิดสถานที่ทำการต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว ด้วยข้อกังวลว่าอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดกลุ่ม (Cluster) ใหม่ขึ้น ตามที่ปรากฎนั้น กองกิจการนักศึกษา มีความห่วงใยในสุขภาพ สุขภาพภาวะ และสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ จึงมีความจำเป็นที่จะขอเลื่อนการเปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

การจัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบสอง)

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,184 • นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าพักอาศัยในหอพัก รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 – 21.00น. • นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักตลอดปีการศึกษา 2564 (ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย) ภายในวันที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 (หน่วยหอพักนักศึกษาจะทำการตั้งหนี้ในระบบ โดยนักศึกษาชำระเงินที่งานคลังของมหาวิทยาลัย) • นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรห้องพักเรียบร้อยแล้ว และชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าพักในหอพัก หรือยกเลิกหอพักนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนักศึกษาในทุกๆ กรณี

รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 44 กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักชาย-หญิง จำนวน 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) คุณสมบัติและค่าตอบแทบดังรายละเอียดแนบ สมัครได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา (ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลดค่าบำรุงหอพักภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 389 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จึงได้ลดค่าบำรุงหอพักให้กับนักศึกษา 25% ทุกคนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องชำระค่าประกันของเสียหายหอพัก• หอพักทับแก้ว 1 – 2 หอพักหอพักเพชรรัตน 1 – 4 , 6 จำนวน 1,000 บาท• หอพักทับแก้ว 3 หอพักหอพักเพชรรัตน 5 , 7 จำนวน 2,000 บาท• ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก วันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

เลื่อนประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 750 • เลื่อนประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าอยู่หอพักพร้อมหมายเลขหอพัก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

เลื่อนการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,248 ประกาศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดนครปฐมที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในจำนวนมาก และถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศ ศบค. ผนวกกับคณะวิชาต่าง ๆ ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดก่อนให้กลับเข้าพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ เพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษา และเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาด ยับยั้งการเกิดคลัสเตอร์ใหม่จากการอยู่รวมกันของคนหมู่มาก หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเลื่อนการรายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน โดยจะมีกำหนดการ และมาตรการในการดำเนินการต่าง ๆ แจ้งให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดหอพักสามารถทำแบบสำรวจข้อมูล เพื่อหอพักนักศึกษาจะได้นำข้อมูลมาพิจารณาช่วยเหลือ ต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ด้วยความห่วงใย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

การจัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,969 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าพักอาศัยในหอพัก รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 – 21.00น. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักตลอดปีการศึกษา 2564 (ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย) ภายในวันที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 (หน่วยหอพักนักศึกษาจะทำการตั้งหนี้ในระบบ โดยนักศึกษาชำระเงินที่งานคลังของมหาวิทยาลัย) นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรห้องพักเรียบร้อยแล้ว และชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าพักในหอพัก หรือยกเลิกหอพักนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนักศึกษาในทุกๆ กรณี

Scroll to top