ข่าวสารหอพัก

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการกลับเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาพระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 3,063 ตามที่มหาวิทยาลัย และคณะวิชาต่าง ๆ มีแผนการเรียนการสอนในภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อนุญาตให้นักศึกษาบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องกลับเข้าพื้นที่ เพื่อใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เฉพาะทางประกอบการเรียนการทำงานนั้นในการนี้กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้วางมาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังประกาศ

ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 132 กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักชาย-หญิง จำนวน 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) คุณสมบัติและค่าตอบแทบดังรายละเอียดแนบ สมัครได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา (ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ยกระดับการควบคุมพื้นที่ฯ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 110 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ และสอดคล้องกับแนวทางของจัวหวัดนครปฐม กองกิจการนักศึกษา จึงขอประกาศยกระดับการควบคุมพื้นที่และรักษามาตรการ เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประกาศรายชื่อและหมายเลขห้องพักที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,961 หมายเหตุ– นักศึกษาที่ประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าอยู่หอพักให้แจ้งภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564– วันรายงานตัวเข้าหอพักและวันในการชำระค่าหอพัก รอประกาศอีกครั้ง

เลื่อนการเปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 384 ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการแนบท้าย คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 6/2564 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดให้พื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นั้น ในการนี้สถานการณ์เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤติด้านสาธารณสุข จากสถานการณ์ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบจำนวนผู้ติดเชื้อ (Cluster) กลุ่มใหม่ จากผลการปูพรมตรวจหาเชื้อ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับบริบทด้านพื้นที่ของอำเภอเมืองนครปฐม ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ติด 1 ใน 3 ของอำเภอที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดติดต่อกันมาแล้วหลายสัปดาห์ รวมถึงมีการประกาศของจังหวัดนครปฐม ให้ปิดสถานที่ทำการต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว ด้วยข้อกังวลว่าอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดกลุ่ม (Cluster) ใหม่ขึ้น ตามที่ปรากฎนั้น กองกิจการนักศึกษา มีความห่วงใยในสุขภาพ สุขภาพภาวะ และสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ จึงมีความจำเป็นที่จะขอเลื่อนการเปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

การจัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (รอบสอง)

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 1,344 • นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าพักอาศัยในหอพัก รายงานตัวเข้าอยู่หอพัก ณ สำนักงานหน่วยหอพักนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4 ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 – 21.00น. • นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักตลอดปีการศึกษา 2564 (ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย) ภายในวันที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 (หน่วยหอพักนักศึกษาจะทำการตั้งหนี้ในระบบ โดยนักศึกษาชำระเงินที่งานคลังของมหาวิทยาลัย) • นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรห้องพักเรียบร้อยแล้ว และชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าพักในหอพัก หรือยกเลิกหอพักนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้กับนักศึกษาในทุกๆ กรณี

รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 88 กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักชาย-หญิง จำนวน 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) คุณสมบัติและค่าตอบแทบดังรายละเอียดแนบ สมัครได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา (ชั้น 1 อาคารหอพักเพชรรัตน 4) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลดค่าบำรุงหอพักภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ช่วยกันแชร์… Post Views: 526 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จึงได้ลดค่าบำรุงหอพักให้กับนักศึกษา 25% ทุกคนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องชำระค่าประกันของเสียหายหอพัก• หอพักทับแก้ว 1 – 2 หอพักหอพักเพชรรัตน 1 – 4 , 6 จำนวน 1,000 บาท• หอพักทับแก้ว 3 หอพักหอพักเพชรรัตน 5 , 7 จำนวน 2,000 บาท• ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก วันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

Scroll to top