การจองหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ทางระบบออนไลน์

ช่วยกันแชร์...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง การจองหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ทางระบบออนไลน์

เนื่องด้วยประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 11 ข้อ 1 ให้ปิดที่ทำการของมหาวิทยาลัยศิลปากรในพื้นที่การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจองหอพักของนักศึกษาใหม่เป็นรูปแบบ Online ทั้งหมด

การจองหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ทางระบบออนไลน์
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์