เลื่อนการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

ประกาศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดนครปฐมที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในจำนวนมาก และถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศ ศบค. ผนวกกับคณะวิชาต่าง ๆ ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดก่อนให้กลับเข้าพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ เพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษา และเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาด ยับยั้งการเกิดคลัสเตอร์ใหม่จากการอยู่รวมกันของคนหมู่มาก หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเลื่อนการรายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน โดยจะมีกำหนดการ และมาตรการในการดำเนินการต่าง ๆ แจ้งให้ทราบในภายหลัง

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดหอพักสามารถทำแบบสำรวจข้อมูล

เพื่อหอพักนักศึกษาจะได้นำข้อมูลมาพิจารณาช่วยเหลือ ต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ด้วยความห่วงใย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

เลื่อนการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์