ลดค่าบำรุงหอพักภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จึงได้ลดค่าบำรุงหอพักให้กับนักศึกษา 25% ทุกคนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องชำระค่าประกันของเสียหายหอพัก
• หอพักทับแก้ว 1 – 2 หอพักหอพักเพชรรัตน 1 – 4 , 6 จำนวน 1,000 บาท
• หอพักทับแก้ว 3 หอพักหอพักเพชรรัตน 5 , 7 จำนวน 2,000 บาท
• ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก วันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

ลดค่าบำรุงหอพักภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์