มาตรการและแนวทางปฏิบัติการกลับเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาพระราชวังสนามจันทร์

ช่วยกันแชร์...

ตามที่มหาวิทยาลัย และคณะวิชาต่าง ๆ มีแผนการเรียนการสอนในภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อนุญาตให้นักศึกษาบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องกลับเข้าพื้นที่ เพื่อใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เฉพาะทางประกอบการเรียนการทำงานนั้น
ในการนี้กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้วางมาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังประกาศ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการกลับเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาพระราชวังสนามจันทร์
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์