มาตรการและแนวทางปฏิบัติการกลับเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาพระราชวังสนามจันทร์ (ฉบับที่ 2)

ช่วยกันแชร์...

ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 87/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเนื่องด้วยสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดี ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ปรับมาตรการ และแนวทางปฏิบัติการกลับเข้าหอพักในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามสถานการณ์ โดยมีรายละเอียด ดังประกาศ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการกลับเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาพระราชวังสนามจันทร์ (ฉบับที่ 2)
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์