ปรับลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ช่วยกันแชร์...

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เยียวยานักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยได้ปรับลดค่าธรรมเนียมหอพักในอัตรา 25% มาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันนักศึกษาได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร การประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาเรื่องการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา สำหรับภาคศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จากอัตราเดิม 25% ปรับเปลี่ยนเป็น 15% ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปรับลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
Scroll to top
ติดต่อ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์