Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **
hostgator coupon black friday
  • ผ่อนผันระดมพล

ประกาศ

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และ กองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560

12 กันยายน 2560

        กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองท...

ประกาศ ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

08 กันยายน 2560
ประกาศ ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา  2560

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดวันขึ้นทะเบียนขอรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

07 กันยายน 2560

        ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

14 สิงหาคม 2560

        เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้ส...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดเวลาการเบิกประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (พระราชวังสนามจันทร์)

08 สิงหาคม 2560

กำหนดเวลาการเบิกประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2559

อัพเดทรายชื่อ : ประกาศรายชื่อผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ไทยประกันชีวิต ปีการศึกษา 2559 (พระราชวังสนามจันทร์)

08 สิงหาคม 2560

อัพเดทรายชื่อ : ประกาศรายชื่อผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ไทยประกันชีวิต ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 ก.ค.2560

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์

14 กรกฎาคม 2560

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา...

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในห้องพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์

14 กรกฎาคม 2560

                    หอพักนักศึกษาเป็นบริการและสวัสดิการอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจักขึ้นเพื่อเป็นการอำนวนความสะด...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560

14 กรกฎาคม 2560

                ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท...

ข่าวประสัมพันธ์

DSA SU NEWS : วันรำลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 125 ปี

20 กันยายน 2560

        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานวันรำลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู...

เชิญร่วมงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4

15 สิงหาคม 2560

        มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4  ในหัวข้อ “พระทรงสถิตในดวงใจ...

โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

12 กรกฎาคม 2560
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

หน่วยอนามัย งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่ประสงค์ขอมีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับหน่วยบริการสุขภ...

โครงการตรวจสุขภาพ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2560

27 มิถุนายน 2560
โครงการตรวจสุขภาพ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2560

หน่วยอนามัย งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง...

กำหนดการจองหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

02 พฤษภาคม 2560
กำหนดการจองหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

กำหนดการจองหอพักนักศึกษาและรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560        &nb...

รางวัลพระจันทร์เพชร พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

21 เมษายน 2560
รางวัลพระจันทร์เพชร พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีมอบเกี...

ประชุมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา

08 มีนาคม 2560
ประชุมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา

  วันที่ 8 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นายกมล แมลงทับ เรียกนัดประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อรายงานและสรุปผ...

มหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job Fair & Road to Education 2017

07 มีนาคม 2560
มหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU Job Fair & Road to Education 2017

          กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ร่วมกับ JOB BKK จัดงาน มหกรร...

แนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

19 ธันวาคม 2559
แนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

   1. วิดีทัศน์แนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558     2. คู่มือการเข้ารับพระราช...