Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

กยศ./กรอ.

        กองทุน กยศ. กรอ. จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.) ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบจนถึงระดับปริญญาตรีและยังเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จะสามารถศึกษาเล่าเรียนได้สำเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้งมีจิตสำนึกชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว

รายการ กองทุน กยศ. กองทุน กรอ.
การกู้ยืม / กลุ่มเป้าหมาย - รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,00 บาท/ปี
- อายุของผู้กู้ขณะกู้เมื่อนับรวมกับจำนวนปีของหลักสูตรที่เรียน รวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
- กู้ได้ทุกสาขาวิชา
- ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- กู้ยืมได้เฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ
ประเภทการกู้ยืม - ค่าเล่าเรียน
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
- ค่าครองชีพ
- ค่าเล่าเรียน
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
- ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท)
การชำระหนี้ เมื่อสำเร็จหรือเลิกการศึกษา 2 ปี  และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี เมื่อมีรายได้ 16,000 บาทต่อเดือน หรือ 192,000 บาทต่อปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันที่เริ่มต้นชำระ
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี ร้อยละ 1 ต่อปี


คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน

    1.   เป็นผู้ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

    2.   เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้า ปีการศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ  ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

    3.   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย  เช่น หมกมุ่นในการพนัน  เสพยาเสพติดให้โทษ  ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ   เป็นต้น

    4.   ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

    5.   ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

    6.   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

    7.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

    งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
        โทร. 02-2214333, 02-6236115-21 ต่อ 11469

    กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ อาคารเพชรรัตน - สุวัทนา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
        โทร. 034-242748

พิมพ์อีเมล