Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน

 1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่ที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ E-Studentloan และแบบคำขอกู้ที่เป็นเอกสาร ( แบบ กยศ.101 )
   
 2. เอกสารของผู้กู้ยืมเงิน
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
   
 3. เอกสารของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
   
 4. เอกสารการรับรองรายได้
  - กรณีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ มี รายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
  - กรณีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ ไม่มี รายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว ( แบบ กยศ.102 ) และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้

คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้

 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
   
 2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพฯ

 

พิมพ์อีเมล