Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

การประกันอุบัติเหตุ

        มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาทุกคนทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับในปีการศึกษา 2559 ค่าเบี้ยประกันคนละ 200 บาท/ต่อปี ในวันลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น โดยมีเงื่อนไขการคุ้มครอง ดังนี้

1.

สูญเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุ การร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย (ต้องอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย)

250,000 บาท

2.

สูญเสีย ชีวิตจากอาหารที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเป็นพิษ

150,000 บาท

3.

สูญเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป

150,000 บาท

4.

สูญเสีย ชีวิตจากการเจ็บป่วย ทุกโรค

12,000 บาท

5.

สูญเสีย สายตา มือ เท้า (สองส่วน)

150,000 บาท

6.

สูญเสีย สายตา มือ เท้า (หนึ่งส่วน)

90,000 บาท

7.

ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

15,000 บาท

8.

เงินชดเชยการใช้บัตรทอง (จากอุบัติเหตุ – ผู้ป่วยใน)

2,000 บาท

9.

เงินชดเชยการใช้บัตรทอง (จากอุบัติเหตุ – ผู้ป่วยนอก)

500 บาท

10.

เงินชดเชยการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.รถยนต์ (ผู้ป่วยใน)

2,000 บาท

11.

เงินชดเชยการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.รถยนต์ (ผู้ป่วยนอก)

500 บาท

12.

สูญเสีย ชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

150,000 บาท

13.

สูญเสีย ชีวิตจากการถูกฆาตรกรรมลอบทำร้าย

150,000 บาท

14.

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุมีผลบังคับหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว 180 วัน

150,000 บาท

***หมายเหตุ  คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 ปี ทุกสถานที่ทั่วโลก

พิมพ์อีเมล