Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

กิจกรรมนักศึกษา

       กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสมัครใจโดยตระหนักในคุณค่าของการจัดกิจกรรมนักศึกษาว่า เป็นการให้การศึกษาทางอ้อม และสร้างสรรค์ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง หวังว่านักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้จะสำเร็จเป็นบัณฑิต อย่างสมบูรณ์การจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกประเภทต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรายได้ของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ตามประเภทของกิจกรรมนั้น ๆ
กองกิจการนักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่

       1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
       2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
       3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
       4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
       5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

โดยมีองค์กรนักศึกษา คือสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ และชมรมเป็นผู้ดำเนินการ

 

 

พิมพ์อีเมล