Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

กีฬาและนันทนาการ

            มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ มีสนามกีฬาไว้บริการ ได้แก่ สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง สนามยูโด โต๊ะเทเบิลเทนนิส สนามแบตมินตัน ห้องบริการร่างกาย และจัดให้มีห้องศูนย์กีฬาสำหรับบริการด้านวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับนัก ศึกษา และบุคลากร เพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขัน นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากรในด้านกีฬาและ นันทนาการ ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา

             มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีสนามกีฬาไว้บริการ ได้แก่ สนามฟุตบอล ได้แก่ สนามฟุตบอล 2 สนาม สระว่ายน้ำ โรงฝึกพลศึกษา สนามเทนนิส สนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอกกลางแจ้ง สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง สนามแบตมินตัน โต๊ะเทเบิลเทนนิส สนามยูโด สนามยิงปืน ลู่วิ่ง และจัดให้มีบริการการจัดโครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อบริการนักศึกษาและบุคลากร โครงการสอนว่ายน้ำ เพื่อบริการสมาชิกสระว่ายน้ำ สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในด้านกีฬา และนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

พิมพ์อีเมล