Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

คณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ปวริส มินา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีวังท่าพระ

นายกมล แมลงทับ

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

 

พิมพ์อีเมล