Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก
  • ทำเนียบผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

ทำเนียบผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล
13 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
13 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
20 ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปวริส มินา
1 ต.ค.2556 - 12 มี.ค. 2560 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์วัฒนา  เกาศัลย์
1 ต.ค.2556 - 12 มี.ค. 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล
15 ม.ค.2557 -12 มี.ค. 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
6 มิ.ย. 2555 - 14 ม.ค. 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ผศ.ไพโรจน์  วังบอน
6 มิ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2556 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สกุล  บุณยทัต
2551 - 5 มิ.ย. 2555 รองอธิการบดี (กิจการนักศึกษา) อาจารย์พรสวรรค์   อัมรานนท์
2553 - 5 มิ.ย. 2555 ผู้ช่วยอธิการบดี (กิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์) อาจารย์ ดร.ศราวุธ  ภู่ไพจิตรกุล
2551-2553 ผู้ช่วยอธิการบดี (กิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์) ผศ.ดร.บุศรากรณ์   มหาโยธี
2551-2555 ผู้ช่วยอธิการบดี (กิจการนักศึกษา วังท่าพระ) รศ.ทินกร    กาษรสุวรรณ
2549-2551 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สกุล    บุญทัต
2549-2551 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผศ.ดร.โรม    วงษ์ประเสริฐ
2549-2551 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ผศ.ทินกร กาษรสุวรรณ
2545-2549 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สนฉัตร  พิชัยนุช
2545-2549 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์
2545-2549 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ อาจารย์พรสวรรค์   อัมรานนท์

พิมพ์อีเมล