Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

นักศึกษาวิชาทหาร

         มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารในวันที่นักศึกษามาลงทะเบียนเรียน และจะนำนักศึกษาไปรายงานตัว ณ ศูนย์รับสมัครกรมการรักษาดินแดนตามกำหนดวันที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
         มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ การดำเนินการับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารจะประกาศให้ทราบภายหลังจากการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว

สิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาวิชาทหารควรทราบ

            1. การขอผ่อนผัน ได้แก่ กรณีที่นักศึกษาจะสมัครเรียนวิชาทหารแต่ผลการตรวจร่างกายไม่ได้ขนาดตามที่กรมการรักษาดินแดนกำหนด ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันภายในเดือนตุลาคมทุกปีการศึกษา

            2. การรอรับสิทธิ ได้แก่ กรณีที่นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยไม่สามารถรายงานตัวเข้ารับการฝึกในปีนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม จะต้องทำรายงานขอรอรับสิทธิไว้ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีถัดไป

            3. การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการยามปกติ จะต้องดำเนินการเมื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีต่าง ๆ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งจะถูกเรียกมาตรวจเลือกเพื่อเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการยามปกติ

            4. การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน จะดำเนินการเมื่อนักศึกษาวิชาทหารเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 มีสิทธิในการขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการยามปกติ

            5. การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ดำเนินการเมื่อนักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุน (จบชั้นปีที่ 3 แล้ว) ถูกเรียกระดมพลเพื่อฝึกวิชาทหารในห้วงใดที่กระทรวงกลาโหมแจ้งเพิกถอนสิทธิขอผ่อนผันการการเรียกพลปกติ นักศึกษาไม่มีสิทธิจะขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารในห้วงเวลานั้น ๆ โดยติดต่อสอบถามได้ที่ กองกิจการนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในเดือนตุลาคมทุกปีการศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่กรมการรักษาดินแดนกำหนดแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ

         การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการยามปกติ นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการยามปกติในปีถัดไป จะต้องทำการผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ก่อนที่จะถึงกำหนดวันการทำการตรวจเลือกฯ อย่างน้อย 60 วัน ถ้านักศึกษาไม่ไปทำการผ่อนผันตามวัน เวลา และสถานที่ในหมายเรียก (สด.35) นักศึกษาจะมีความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรายละเอียดต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไปโดยนักศึกษาติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่คณะวิชาของตนเอง และกองกิจการนักศึกษา ทั้ง 2 วิทยาเขต


ตารางแผนการปฏิบัติงานวิชาทหาร

พิมพ์อีเมล