Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารปี 2560 (สนามจันทร์)

ตามที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ประกาศให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่เกิดปี พ.ศ. 2539 และก่อนปี 2539 ที่มิเคยติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มาติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ที่ กองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 23 ธันวาคม  2559 วันเวลาราชการ นั้น จึ้งขอแจ้งให้นักศึกษาที่ ติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯแล้วไปรายงานตัวตามหมายเรียก (สด.35) ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่นักศึกษามีภูมิลำเนาทหารอยู่ และขอแจ้งรายชือนักศึกษาที่ติดต่อขอผ่อนผันฯ

[ รายชื่อนักศึกษาผู้ติดต่อขอผ่อนผันฯ ]

พิมพ์อีเมล