Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

ประกาศ การขอแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2560 (สนามจันทร์)

โลโก้ su

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง การขอแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2560

-----------------------------------------------

                   ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2524 และ (ฉบับที่ 4)          พ.ศ. 2537 และ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของ กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2538 ให้นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี เพื่อให้ดําเนินการขอแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารตามระเบียบนั้น ดังนั้น  กองกิจการนักศึกษา จึงขอให้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการศึกษา(ได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษา) ติดต่อส่งหลักฐานสำหรับ การขอแต่งตั้งยศฯ ภายในวันที่    29 กันยายน 2560 ในเวลาราชการ ณ กองกิจการนักศึกษา  ( อาคารเพชรรัตน – สุวัทนา ) โดยนำหลักฐานยื่นขอแต่งตั้งยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร มีดังนี้

                   1. สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5   จํานวน  2  ฉบับ 

                   2. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา จํานวน  2  ฉบับ 

                   3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  2  ฉบับ 

                   4. สําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) จํานวน  2  ฉบับ  **เฉพาะผู้ชายเท่านั้น

                   5. สําเนาคําสั่งแต่งตั้งยศนายทหารชั้นประทวน (ถ้ามี)  จํานวน 2 ฉบับ 

                   6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  2  ฉบับ

                   7. สําเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน  2  ฉบับ

                    ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับด้วย พร้อมกรอกรายละเอียดในเอกสาร  ณ กองกิจการนักศึกษา ซึ่งจัดเตรียมไว้ และ กองกิจการนักศึกษา ดำเนินการส่งหลักฐานให้ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน  

                    อนึ่ง  หลังจากนักศึกษาได้ดำเนินการขอแต่งตั้งยศฯ เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาติดตามคำสั่งแต่งตั้งยศได้ที่ เว็บไซต์ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน( http://ktp.tdc.mi.th/kumsung.html ) ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่นักศึกษาติดต่อขอแต่งตั้งยศฯ

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

[ดาวน์โหลดประกาศฯ] [แบบฟอร์มการขอแต่งตั้งยศฯ]

พิมพ์อีเมล