Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

บุคลากรกองกิจการนักศึกษา - Page 2

กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์
    รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
    อาจารย์ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
    นายกมล
 
แมลงทับ
 
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
 
งานธุรการ
    นางประนอม เติมต่อ หัวหน้างานธุรการ
    นายจำลอง นิ่มคล้าย
    นายปฐมศักดิ์ สุทธาวรรณ
    นายนิพร
 
ชุมพลปกรณ์
 
หน่วยสาธารณูปโภคและพัฒนาสภาพแวดล้อม
    นายพิทักษ์ วงศ์ศรีนาค
    นายวสุธา ทองพูล
    นางสาวปิยะณัฐ ภวษพร
    นายพีรวัส ศรีทอง
    นายกันตภณ แก้วมา
    นายชัยณรงค์ เปี่ยมศิริ
    นายสุรกิจ สามฉิมโฉม
    นายนฤทธิ์ ศรีทอง
    นายวันชัย สามฉิมโฉม
    นายสมมาตร ชาวนาเป้า
    นายสมคิด
 
จันทร์ผดุง
 
หน่วยสารบรรณ งานธุรการ
    นางสาวจารุณี ร่มโพธิ์ธรรม
    นางสาวจารุณี
 
วสุธาวรรณ
 
หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ
   นางสาวเจิมทิพย  
 
ปฐมกนก
 
หน่วยการเงินและพัสดุ งานธุรการ
    นางพนิดา วิริยะอารี
    นางสาวรัชดาภรณ์ กองผุย
    นางณัชชาณัท มหาวรการ
    นางสาวมัลลิกา
 
กาญจนครุฑ
 
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ
    นางสาวนรีรัตน์ ทับทองกุล
    นางอัญญ์ชิสา วังเย็นธนาสิริ
    นายณัฐพล
 
อาบสีนาค
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    นายธวัช เม่งเอ๊า
    นายมนตรี
 
มหาวรการ
 
งานกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์
   นางสาวนรีรัตน์ ทับทองกุล หัวหน้างานกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์

พิมพ์อีเมล