Account
Please wait, authorizing ...
×
 • หน้าแรก
 • ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / วัตถุประสงค์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์ กองกิจการนักศึกษา

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / วัตถุประสงค์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์ กองกิจการนักศึกษา

ปรัชญา (Philosophy)

            ความเป็นหนึ่งของกันและกัน  รังสรรค์บัณฑิตพึงประสงค์

ปณิธาน (Detorminations)

            มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้           วิวัฒน์สู่สภาพแวดล้อมพร้อมศึกษา
            องค์กรสร้างสรรค์พัฒนา            สร้างค่าภูมิปัญญานำสังคม 

วิสัยทัศน์ (Vision)

            เป็นองค์กรนำในการพัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. จัดบริการและสวัสดิการต่างๆ ให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
 2. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียน
 3. ศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการศึกษาตามอัธยาศัย
 4. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)

 1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์
 2. จัดบริการ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์
 3. การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
 4. ส่งเสริม/พัฒนาการวิจัยด้านงานกิจการนักศึกษา
 5. พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษา

ประเด็นที่ 1 ด้านบุคลากร 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในงานกิจการนักศึกษา

ประเด็นที่ 2 ด้านนักศึกษา
             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีขีดความสามารถสูงสุด

ประเด็นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
             ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

ประเด็นที่ 4 ด้านการใช้ฐานข้อมูล
             ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 9 ข้อ

 1. มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
 3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 4. มีระเบียบวินัย
 5. มีจิตสาธารณะ
 6. มีศักดิ์ศรีแห่งตน
 7. ตระหนักในคุณค่าแห่งศิลปะและคุณค่าความเป็นไทย
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (Team)
 9. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม

พิมพ์อีเมล