Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

วินัยนักศึกษา

            มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ผู้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยวิสัยทัศน์ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์” และมีปณิธานมุ่งหวังที่จะนำความรู้ในวิชาชีพเผยแพร่ สู่ชุมชนด้วยการ “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม” โดยยึดมั่นในศรัทธาและความเชื่อที่ว่า “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” อันเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังหล่อหลอมบัณฑิตตาม ขีดความสามารถหลักของสถาบัน (Silpakorn) คือ มีศักดิ์ศรีแห่งตน (Integrity) ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นสร้างค่านิยมอันดีงามของบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม (Moral Courage) และมีความเป็นกัลยาณมิตร (Amicability) จึงบริบูรณ์ในความรู้วิชาการ คุณธรรมวิชาชีพ จักได้เป็น “บัณฑิต” สมสง่าศิลปากร กองกิจการนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการและกิจกรรม เพื่อสร้างกระบวนการขัดเกลานักศึกษาให้เป็น ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมที่มีความเป็นพลวัตร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างประสบการณ์ ให้นักศึกษาพร้อมสู่การเป็นพลเมืองสังคม และพลเมืองโลก โดยมีหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างความรู้รับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา ส่งเสริมระเบียบวินัยนักศึกษา ตลอดจนการสอบสวนพฤติกรรมและวินัยนักศึกษา เพื่อกำหนดบทลงโทษในการแก้ไขพฤติกรรมต่อไป ทั้งนี้เพื่อการติดตามกวดขันความประพฤติและวินัยนักศึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทันเหตุกาณ์ ตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที จึงได้จัดตั้งโทรศัพท์สายด่วน ให้คำปรึกษาร้องเรียนวินัยนักศึกษา (สายด่วน ๐๙๘-๙๘๙๔๖๒๐) ด้วยหวังว่าจะสามารถดำเนินการตามพันธกิจ และเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษาได้อย่างแท้จริง

พิมพ์อีเมล