Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

หน่วยอนามัย

          หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดให้มีห้องพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย และมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ห้องพยาบาลทุกวิทยาเขต โดยได้ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ได้แก่ จ่ายยาตามอาการเจ็บป่วย, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ทำแผล, ให้การดูแลในภาวะเจ็บป่วยจากโรคฉุกเฉิน พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโรค นอนพักที่ห้องพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวินิจฉัยนำส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อการรักษาขั้นต่อไป ให้คำแนะนำพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล นอกจากนี้มีบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพทางสื่อต่างๆ เช่น ในเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ติดบอร์ด รวมทั้งจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับสุขภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

การให้บริการ

          วังท่าพระ ประกอบด้วยห้องพยาบาล วังท่าพระ และห้องพยาบาล สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีบริการดังนี้

  1. การตรวจรักษาจากแพทย์ ที่ห้องพยาบาลวังท่าพระ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์  เวลา 12.00-13.00 น. (ยกเว้นปิดภาคการศึกษา)
  2. การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากพยาบาล บริการจ่ายยาตามอาการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอนพักและส่งต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาต่อเนื่อง
  3. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการบริการสังคม เช่นการอบรมปฐมพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักศึกษา การบริจาคโลหิต เป็นต้น
  4. ติดต่อประสานงานและดำเนินการ การจัดทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับงานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราชให้กับนักศึกษาที่ประสงค์ขอมีสิทธิ์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกต่อการเดินทาง

          พระราชวังสนามจันทร์ ให้บิรการเช่นเดียวกับห้องพยาบาลวังท่าพระ เปิดให้บริการเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ปิดบริการวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีแพทย์มาออกตรวจที่ห้องพยาบาล พระราชวังสนามจันทร์ ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. ยกเว้นวันศุกร์และปิดภาคการศึกษาไม่มีแพทย์ออกตรวจโรค สำหรับหอพักนักศึกษา ได้จัดยาและเวชภัณฑ์ในตู้ยาสามัญประจำบ้านไว้ประจำทุกๆหอพัก นักศึกษาสามารถขอเบิกใช้ยาได้จากเจ้าหน้าที่ แม่บ้านผู้ดูแลประจำแต่ละหอพักได้ หลังเวลาราชการและยามวิการ รวมทั้งในวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

การติดต่อ

        ห้องพยาบาล วังท่าพระ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ โทร 02 – 6236115 – 36 ต่อ 11447, 11410
        ห้องพยาบาล สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทร 02 – 8497565, 02 – 8497500 ต่อ 31221
        ห้องพยาบาล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเพชรรัตน - สุวัทนา  โทร 25908, 25909, 034- 243454

 

พิมพ์อีเมล