Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

หอพักนักศึกษา

        หน่วยหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดบริการด้านที่พักอาศัยให้กับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง และมีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยเพื่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยทางหน่วยหอพักนักศึกษาจะดำเนินการจัดสรรนักศึกษาเข้าอยู่หอพักตามความต้องการของนักศึกษาเป็นหลัก เช่น จัดนักศึกษาคณะเดียวกันเข้าพักในห้องพักเดียวกัน ให้นักศึกษาสามารถเลือกเพื่อนร่วมห้องพักได้ หน่วยหอพักนักศึกษามีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมของหอพัก เพื่อให้นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังมีการดูแลความเจ็บป่วยของนักศึกษาติดต่อประสานงานหน่วยอนามัยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเบื้องต้น

การติดต่อ

        หน่วยหอพักนักศึกษา ตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง ติดกับประตูทางเข้าอาคารหอพักเพชรรัตน 4
            เบอร์โทรศัพท์    034-275004
            เบอร์โทรศัพท์    034-270222 ต่อ 21371

พิมพ์อีเมล