Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

การให้บริการหอพักนักศึกษา

หน่วยหอพักนักศึกษาเปิดให้บริการเวลา 08.30 น. – 22.30 น. นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการ ำด้ดังนี้

 1. ขอเบิกกุญแจสำรอง
   
 2. แจ้งซ่อมทุกกรณี
   
 3. รับแจ้งเหตุจำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วย
   
 4. การย้ายออกจากหอพัก
   
 5. ลาออกจากหอพัก
   
 6. เปลี่ยนเพื่อนร่วมห้องพัก 
   
 7. แจ้งคีย์การ์ดหายและเบิกคีย์การ์ดใหม่
   
 8. ขอรับเงินค่าประกันสิ่งของเสียหายหอพักคืน
   
 9. จ่ายเงินค่าบำรุงหอพัก
   
 10. จ่ายค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าหอพักเพชรรัตน 7
   
 11. รับ/จ่ายจดหมาย จดหมายEMS และพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์
   
 12. ขอเบิกยาสามัญประจำบ้าน กรณีเจ็บป่วยเบื้องต้น
   
 13. รับแจ้งของหายในบริเวณหอพัก
   
 14. ติดต่อขอรับของที่หายคืน    
   
 15. ขออนุญาตกลับเข้าหอพักหลังเวลาหอพักปิด 00.00 น.
   
 16. ขออนุญาตออกจากหอพักก่อนเวลาหอพักเปิด 05.30 น.
   
 17. ขออนุญาตใช้สถานที่ และห้องคอมมอนรูม    
   
 18. ขออนุญาตพาบุคคลภายนอกเข้าพักค้างชั่วคราว
   
 19. ขอพบเพื่อน พบนักศึกษา กรณีไม่ทราบหอพัก
   
 20. รับฝากของจากผู้ปกครองส่งมอบให้กับนักศึกษา

พิมพ์อีเมล