Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

ภาคการศึกษาปกติ

หอพักนักศึกษาชาย
หอพักทับแก้ว 1 ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักทับแก้ว 2 ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักทับแก้ว 3 ภาคการศึกษาละ 24,000 บาท/ห้อง ( มีเครื่องปรับอากาศ ) พักได้ห้องละไม่เกิน 4 คน
หอพักนักศึกษาหญิง
หอพักเพชรรัตน 1 ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักเพชรรัตน 2 ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักเพชรรัตน 3 ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักเพชรรัตน 4 ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักเพชรรัตน 5 ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท/ห้อง ( มีเครื่องปรับอากาศ ) พักได้ห้องละไม่เกิน 3 คน
หอพักเพชรรัตน 6 ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักเพชรรัตน 7 (ห้องปรับอากาศ) ภาคการศึกษาละ 24,000 บาท/ห้อง ( มีเครื่องปรับอากาศ ) พักได้ห้องละไม่เกิน 4 คน

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน

หอพักนักศึกษาชาย
หอพักทับแก้ว 1 ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักทับแก้ว 2 ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักทับแก้ว 3 ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 4 คน
หอพักนักศึกษาหญิง
หอพักเพชรรัตน 1 ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักเพชรรัตน 2 ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักเพชรรัตน 3 ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักเพชรรัตน 4 ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักเพชรรัตน 5 ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักเพชรรัตน 6 ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน
หอพักเพชรรัตน 7 (ห้องปรับอากาศ) ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท/ห้อง พักได้ห้องละไม่เกิน 4 คน

ค่าบำรุงหอพักชั่วคราว (เข้าพักเป็นรายวัน)

ประเภทบุคคลที่เข้าพัก เข้าพักในหอพัก อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก/วัน/คน
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร หอพักทับแก้ว 1,2,3 (ชาย)
หอพักเพชรรัตน 1,2,3,4,5,6,7 (หญิง)
50 บาท
นักศึกษาต่างสถาบัน หอพักทับแก้ว 1,2,3 (ชาย)
หอพักเพชรรัตน 1,2,3,4,5,6 (หญิง)
150 บาท
(โดยเข้าพักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน)
หอพักเพชรรัตน 7 (หญิง) 600 บาท
(โดยเข้าพักได้ห้องละไม่เกิน 4 คน)
บุคคลทั่วไป หอพักทับแก้ว 1,2,3 (ชาย)
หอพักเพชรรัตน 1,2,3,4,5,6 (หญิง)
200 บาท
 (โดยเข้าพักได้ห้องละไม่เกิน 2 คน)
หอพักเพชรรัตน 7 (หญิง) 800 บาท
(โดยเข้าพักได้ห้องละไม่เกิน 4 คน)

ค่าประกันสิ่งของเสียหาย

หอพักนักศึกษา จำนวนเงินที่ต้องชำระ/คน
หอพักทับแก้ว 1 1,000 บาท
หอพักทับแก้ว 2 1,000 บาท
หอพักทับแก้ว 3 1,000 บาท
หอพักเพชรรัตน 1 1,000 บาท
หอพักเพชรรัตน 2 1,000 บาท
หอพักเพชรรัตน 3 1,000 บาท
หอพักเพชรรัตน 4 1,000 บาท
หอพักเพชรรัตน 5 1,000 บาท
หอพักเพชรรัตน 6 1,000 บาท
หอพักเพชรรัตน 7 2,000 บาท

 

พิมพ์อีเมล