Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก
  • แนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษา

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

แนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษา

       มหาวิทยาลัยมีบริการแนะแนวให้การปรึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการเรียน การปรับตัว การเลือกอาชีพ ฯลฯ โดยมีนักแนะแนวให้คำปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเป็นผู้ให้การปรึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถปรับตัวได้เป็นอย่าง ดี และยังได้จัดบริการให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นจาก ประสบการณ์กลุ่มพัฒนาตนและกลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพในหลักสูตรต่าง ๆ
       นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีบริการจัดหางานสำหรับนักศึกษาและบัณฑิต แนะแนวการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ โดยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ช่วยจัดหางานชั่วคราวสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงเวลาว่างระหว่างศึกษา จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กรต่าง ๆ แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดห้องสมุดอาชีพไว้เป็นที่รวบรวมข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลลักษณะอาชีพ แนวโน้มตลาดแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง ข้อแนะนำในการเตรียมตัวประกอบอาชีพ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แหล่งทุนการศึกษาต่อ นักศึกษาสามารถติดต่อของใช้บริการได้ที่ กองกิจการนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต 

        มหาวิทยาลัยมีทุนจำนวนมากทั้งที่เป็นทุนจากภายนอก อาทิ ทุนจากมูลนิธิต่าง ๆ บริษัทห้างร้าน ธนาคาร ผู้มีจิตศรัทธา และทุนที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต ทุนอุดหนุนการศึกษาจากรายได้ของมหาวิทยาลัย และทุนจากงบประมาณแผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีผู้บริจาคทุนให้โดยตรงกับคณะวิชาอีกเป็นจำนวนมาก นักศึกษาที่สนใจให้ติดต่อสอบถามที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 วิทยาเขต สำนักงานเลขานุการคณะ หรือขอข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง

พิมพ์อีเมล