Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

รายนามเจ้าของทุนการศึกษา

 1. กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  ดิศกุล
  หม่อมอรพินทร์  ดิศกุล ณ อยุธยา
  เลขที่ 15/8 ซอยพระพินิจ  ถนน สาทรใต้  เขตสาทร   กรุงเทพฯ  10120
   
 2. ทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาต่อในประเทศ
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  328  ถนน ศรีอยุธยา เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

 3. ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  328  ถนน ศรีอยุธยา เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
   
 4. โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้
  อธิบดีกรมการปกครอง
  กระทรวงมหาดไทย  ถนนอัษฎางค์  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200
   
 5. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  328  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
   
 6. ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภายใต้
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  328  ถนน ศรีอยุธยา เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

 7. ทุนการศึกษาสานฝันปันน้ำใจสู่สังคม ปี4
  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม   องค์การเภสัชกรรม
  75/1  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   
 8. ทุนการศึกษามูลนิธีเอสซีจี
  คุณ เข็มทอง  โรจนพิทยากร
  สำนักงานเทคโนโลยี สำนักงานใหญ่ 1 ชั้น 8  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 1 ถนน ปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800
   
 9. ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
  48/11 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
   
 10. ทุนการศึกษาสมเด็จพระพุฒาจารย์
  พระสิทธพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร
  วัดไชโยวรวิหาร ตำบล ไชโย  อำเภอ ไชโย  จังหวัดอ่างทอง 14140
   
 11. ทุนการศึกษามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  100/475  ซอย แจ้งวัฒนะ 20  แขวง ทุ่งสองห้อง  เขต หลักสี่   กรุงเทพ   10210
   
 12. ทุนการศึกษา  นางวราพร กรับทอง
  นาง วราพร  กรับทอง
  171  หมู่ 12  ตำบล เจดีย์หัก   อำเภอ เมือง   จังหวัด ราชบุรี  70000
   
 13. ทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการ ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  328  ถนน ศรีอยุธยา เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
   
 14. ทุนการศึกษาโครงการ 1 ทุน 1 มหาวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
  สยามมงกุฎราชกุมาร

  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  328  ถนน ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   
 15. กองทุนการศึกษาเพชรรัตน
  ราชเลขาธิการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  วังรื่นฤดี เลขที่ 69 สุขุมวิท 38 (ซอยสันติสุข) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  Prev Next »

  พิมพ์อีเมล