Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

เงื่อนไขการสมัครรับทุน

เงื่อนไขการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. ผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประโยควิชาชีพ) และนักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาให้เจ้าของทุนการศึกษารับทราบทุกภาคการศึกษาตลอดจนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าของทุนการศึกษานั้นๆ
 2. ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือสิ่งผิดกฎหมายและไม่เล่นการพนันทุกชนิด นอกจากนี้ต้องไม่เที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย์หรือสถานบริการอาบอบนวด
 3. นักศึกษาต้องแต่งการถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยหรือแต่งกายสุภาพถูกกาลเทศะ
 4. ใช้เงินทุนการศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 5. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อตอบแทนสังคม มหาวิทยาลัย คณะวิชา ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงกิจกรรมต่อภาคการศึกษา
 6. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับและเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา และกรณีมีประกาศให้มารับเงินทุนการศึกษา นักศึกษาต้องมารับเงินทุนด้วยตัวเองพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา
  ตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาครั้งนั้น
 7. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องไม่ทะเลาะวิวาทและไม่กระทำความเสื่อมเสียให้แก่มหาวิทยาลัย
 8. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาที่กองกิจการนักศึกษากำหนด หากติดภารกิจต้องมีหนังสือลาพร้อมขึ้นมารายงานตัวไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังกำหนดวันประชุม
 9. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัย
  และคณะวิชา
 10. ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษาพิจารณาโทษนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามควรแก่กรณี ดังนี้

       10.1 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 1–4 ให้ว่ากล่าวตักเตือน หากยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมอีก ให้แจ้งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด

       10.2 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 5 ให้ว่ากล่าวตักเตือนก่อน หากยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอีก ให้ตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา

       10.3 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 6 ให้ชี้แจงเหตุผล (ผ่านประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด) หากเหตุผลไม่เหมาะสมจะตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษารวมถึงกรณีผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องด้วย

       10.4 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 7 ให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา หรือตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษา ตามควรแก่กรณี

       10.5 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 8 เกิน 3 ครั้ง ให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา หรือตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษา ตามควรแก่กรณี

11. ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองทุนการศึกษาเสนอความคิดเห็นในการลงโทษต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป

 

พิมพ์อีเมล