Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 (สนามจันทร์)

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2561

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โปรดติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ที่ กองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 22 ธันวาคม  2560 วันเวลาราชการ

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และ กองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560

        กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  และให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดวันขึ้นทะเบียนขอรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

        ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม สำหรับกำหนดวันพิธีจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดเวลาการเบิกประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (พระราชวังสนามจันทร์)

กำหนดเวลาการเบิกประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2559

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

ประกาศ ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

ผ่อนผันระดมพล

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

        เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนหนึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมาย กองกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) ดังนี้

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...