Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก
  • ประกาศ
  • ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

----------------------------------------------------------------

                          ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ดำเนินการรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 แล้วนั้น กองกิจการนักศึกษา จึงขอยกเลิกประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากมีนักศึกษาบางรายไม่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติทุนการศึกษา และคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

         1. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 65 ทุน ทุนละ 11,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 715,000.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  1.นางสาวพวงชมพู พวงสำลี รหัส 01550047 คณะจิตรกรรมฯ
  2.นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ ชิณวงษ์ รหัส 01570020 คณะจิตรกรรมฯ
  3.นางสาวปราชญ์น้ำเพชร กนกนาค รหัส 01570042 คณะจิตรกรรมฯ
  4.นางสาวนภสร อิ่มสมัย รหัส 02570085  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5.นายอนันชัย แก้วโก๋ รหัส 02570107 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  6.นายวัชรพงศ์ โคตรนารินทร์ รหัส 03580156 คณะโบราณคดี
  7.นางสาวจรรยพร ธรรมผุย รหัส 03570041 คณะโบราณคดี
  8.นางสาวสุปรียา ก้างออนตา รหัส 03570168 คณะโบราณคดี
  9.นางสาวรุ่งระวี ปานนาค รหัส 03570240 คณะโบราณคดี
  10.นายอมรเทพ  สิทธิวิบูลย์ รหัส 03560156 คณะโบราณคดี
  11.นางสาวกมลวรรณ ชูแก้ว รหัส 04580242 คณะมัณฑนศิลป์
  12.นายธนพล รุ่งรัตน์ รหัส 04560024 คณะมัณฑนศิลป์
  13.นางสาวณัฐริกา แจ้งแสง รหัส 04580173 คณะมัณฑนศิลป์
  14.นางสาวสโรชา เตียนศรี รหัส 04580154 คณะมัณฑนศิลป์
  15.นายรัชพล ชยางกูรจิรภัทร์ รหัส 04570229 คณะมัณฑนศิลป์

ตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดประกาศทั้งหมดได้ที่นี่ ]

พิมพ์อีเมล