Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก
  • ประกาศ
  • ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงวันให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ
ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙
-----------------------------------

                    ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศกำหนด  ให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีหนังสือที่ ศธ ๖๘๐๖/๑๖๔๙  ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ จากวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ มาเป็นวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

                    เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงให้เปลี่ยนแปลงวันให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ดังนี้ 

                    เปลี่ยนแปลง

                                    จาก   วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น.  
                                    สถานที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

                                    เป็น    วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น.  
                                    สถานที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ ]

พิมพ์อีเมล