Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก
  • ประกาศ
  • ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลตลอด ๒๔ ชั่วโมง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลตลอด ๒๔ ชั่วโมง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคลตลอด ๒๔ ชั่วโมง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

............................................................

 

                   ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ นั้น  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้กำหนด   ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ดังนี้

                    ๑.  นักเรียนโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา ปฐมวัยและประถมศึกษา) จำนวน ๒๐๐ บาท/คน มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
                    ๒.  นักศึกษา จำนวน ๒๐๐ บาท/คน มีผลคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
                    ๓.  บุคลากร จำนวน ๒๕๐ บาท/คน มีผลคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

                   นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุให้ทำการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศ พร้อมทั้งสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนแล้วนำใบเสร็จมาเบิกค่าสินไหมทดแทน     ได้ที่กองกิจการนักศึกษา โดยกองกิจการนักศึกษา จะสำรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ก่อนไม่เกิน ๕๐% ของใบเสร็จ และไม่เกิน ๕๐% ของวงเงินค่ารักษา ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้หลังจากที่บริษัทพิจารณาแล้ว เมื่อนักศึกษาได้รับเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว หากภายหลังบริษัทได้ปฏิเสธการจ่ายสินไหม ไม่ว่าจากสาเหตุใด นักศึกษาจะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาคืนให้กับมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ทราบ หากนักศึกษาไม่คืนเงินดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การคุ้มครองแก่นักศึกษาผู้นั้นทันที

หมายเหตุ

                   กรณีนักศึกษาใช้สิทธิ์การรักษาจากบัตรทอง หรือนำใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ให้นำใบรับรองแพทย์พร้อมบัตรประชาชนมารับเงินชดเชย ดังนี้

                       1.   ไม่นอนโรงพยาบาล     500  บาท
                       2.   นอนโรงพยาบาล     2,000  บาท

รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการรับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา (อบ.2) ปีการศึกษา 2560

 

 

บาท

1.

เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

150,000

2.

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

150,000

3.

สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง

150,000

4.

สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายหนึ่งข้าง

90,000

5.

สูญเสียหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้

75,000

6.

สูญเสียหูหนวกหนึ่งข้าง

22,500

7.

สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)

37,500

8.

สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ) หรือนิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)

15,000

9.

เสียชีวิตเนื่องจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์

150,000

10.

เสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตรกรรมหรือถูกลอบทำร้าย

150,000

11.

ค่าปลงศพสูญเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นโรคเอดส์)

15,000

12.

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

15,000

13.

ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในฐานะคนไข้นอก จากการบาดเจ็บ (OPD) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

กรณี การใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาจากบัตรทอง และการใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาจากพรบ.รถยนต์  

500

14.

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ (OPD) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

กรณี การใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาจากบัตรทอง และการใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาจากพรบ.รถยนต์  

2,000

15.

เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ (ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และจ่ายรวมกับความคุ้มครองตามข้อ 1

*เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะโดยสารอยู่ในรถสาธารณะ ลิฟท์สาธารณะ อาคารสาธารณะ

300,000

16.

(1) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย)

300,000

 

(2) เสียชีวิตจากอาหารเป็นพิษที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาและบุคลากรจำกัดความรับผิดไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี/กรมธรรม์

150,000

** หมายเหตุ  คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 ปี ทุกสถานที่ทั่วโลก

ดาวน์โหลดประกาศทั้งหมดได้ที่นี่ ]

พิมพ์อีเมล