Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) ชั้นปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2560 (สนามจันทร์)

 

 

ประกาศกองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชายหญิง) ชั้นปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2560

-----------------------------------------------

                   ด้วยศูนย์การกำลังสำรอง  จะดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่    1 – 5 (ชาย หญิง)   ปีการศึกษา 2560  จึงขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  ติดต่อกองกิจการนักศึกษา  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ที่ใช้ในการสมัครและรายงานตัว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.      สมัครใหม่ (ชั้นปีที่ 1)

                        1.1 ใบสมัคร (ทบ.349 – 001 (ร.ด.1)) (รับจากกองกิจการฯ) ติดรูปถ่ายสีขนาด         3 x 4 .. กรอกข้อมูล ในช่องว่างให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน  โดยมีหัวหน้าสถานที่ศึกษา และบิดา มารดา  หรือผู้ปกครอง ลงนามให้คำยินยอมให้เรียบร้อย  และเฉพาะผู้สมัครชาย ลงนามในเงื่อนไขประกอบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และหนังสือให้คำยินยอม

                        1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  ผู้สมัคร, บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนา คนละ  ฉบับ

                        1.3 หลักฐานการศึกษา ปพ.1.  ผู้สมัครต้องถ่ายใบ ปพ.1  จากต้นฉบับพร้อมนำต้นฉบับจริงไปแสดงในวันสมัคร  โดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรองว่าได้สำเนามาจากต้นฉบับและลงนาม รับรองคะแนนเฉลี่ยด้วย

                        1.4 ใบรับรองการตรวจร่างกาย  ออกให้โดยแพทย์ปริญญาที่จดทะเบียนประกอบ   โรคศิลป์แผนปัจจุบันชั้น สาขาเวชกรรม  ตามแบบที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนด

                        1.5 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) ผู้สมัครชายที่มีอายุตั้งแต่ 17 – 22 ปีบริบูรณ์ (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) จำนวน 1 ฉบับ

                        1.6 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ผู้สมัครชายที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) จำนวน 1 ฉบับ

                        1.7 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด.43) ผู้สมัครชายที่มีอายุ 21 - 22 ปีบริบูรณ์ (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) จำนวน 1 ฉบับ

2.      รายงานตัว  (ชั้นปีที่ 1(ซ้ำชั้น) – 5)

                        2.1 ใบสมัคร (แบบ รด.2) (รับจากกองกิจการฯ) ติดรูปถ่ายสี (เครื่องแบบนักศึกษา   วิชาทหาร) ขนาด 3 x 4 .. กรอกข้อมูล ในช่องว่างให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน  โดยให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ลงนามยินยอมให้เรียบร้อย

                        2.2 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

                        2.3 ในกรณีรอรับสิทธิ์  ใช้หลักฐานหนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ์ฉบับจริง

                        2.4 ในกรณีโอนย้ายสถานศึกษา ใช้หลักฐานหนังสือรับรองการฝึกฉบับจริง  (ออกโดย ศูนย์การกำลังสำรอง หรือศูนย์ฝึก /หน่วยฝึกส่วนภูมิภาค)

                        2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3.      การชำระเงินค่าบำรุง

                        3.1 ผู้สมัครรายใหม่ชำระเงินค่าบำรุง  650  บาท  ค่าทำบัตร  30  บาท  รวมเป็น  680  บาท

                        3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3  ชำระเงินค่าบำรุง  650 บาท

                        3.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5 ไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุง

4.      ส่งหลักฐานการสมัคร รายงานตัว

                        ส่งหลักฐานที่กองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 9 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 – 16.30 . และลงชื่อสมัครแบบฟอร์มออนไลน์ในช่องทางเว็บไซต์ กองกิจการนักศึกษา (www.dsa.su.ac.th)   เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อส่งให้หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

5.      การสมัคร รายงานตัว

                       ดำเนินการสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 5 ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลารวมพล 07.30 . ณ ศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ

6.      การแต่งกาย

                      ในวันสมัคร รายงานตัว  นักศึกษาวิชาทหารทุกนายต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ผู้สมัครใหม่ แต่งเครื่องแบบนักศึกษา)

7.  การเดินทาง

                        ขอให้นักศึกษาวิชาทหาร ที่ได้สมัครไว้ ขึ้นรถพร้อมกันที่หน้าอาคารเพชรรัตน สุวัทนา (กองกิจการนักศึกษา) โดยนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 5 ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม  2560  เวลา 05.30 .

                   อนึ่ง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 ที่ผ่านการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว จะเข้ารับการฝึก/เรียนทุกวันเสาร์ (เริ่มเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560) (เวลา 07.45 – 17.00 .) และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  4 - 5 ที่ผ่านการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว จะเข้ารับการฝึก/เรียนทุกวันอาทิตย์ (เริ่มอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560) (เวลา 07.45 – 17.00 .)  ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ จึงขอให้นักศึกษาที่จะรายงานตัวเรียนวิชาทหาร งดการลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชา ที่ต้องเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์  

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                      ประกาศ        วันที่    28   เมษายน  .. 2560

** ต้องส่งเอกสารพร้อมใบสมัคร ณ กองกิจการนักศึกษา (อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา) แล้ว [ลงทะเบียนการส่งเอกสารสมัครออนไลน์ ]

 [ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่]

 

 

พิมพ์อีเมล