Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก
  • ประกาศ
  • ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) ภาคการศึกษาต้น ประจำประการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) ภาคการศึกษาต้น ประจำประการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่

ประกาศกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.)
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่
------------------------------
 

            เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินและทำสัญญาการกู้ยืมเงิน (กรอ.) ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการยื่น คำร้องและการทำสัญญาได้ตามระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการที่กองทุนฯ กำหนด กองกิจการนักศึกษา จึงกำหนดระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการยื่นคำขอกู้ ปีการศึกษา 2560 โดยให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ดังนี้
            
            ผู้กู้รายใหม่ ได้แก่ ผู้กู้ที่ศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ที่ไม่เคยกู้ กยศ. มาก่อน ในระดับอุดมศึกษา และศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน ดังนี้

    หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ได้แก่
        1. สาขาวิชาฝรั่งเศส
        2. สาขาวิชาภาษาไทย
        3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        4. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
        5. สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
        6. สาขาวิชาเอเชียศึกษา

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่
        1. สาขาวิชาเคมี
        2. สาขาวิชาชีววิทยา
        3. สาขาวิชาสถิติ
        4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
        6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
        7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
        9. สาขาวิชาฟิสิกส์
        10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        11. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
        12. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้แก่
        1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
        2. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
        3. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
        4. สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
        5. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
        6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
        7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
        8. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้แก่
        สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

    หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ]

พิมพ์อีเมล