Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก
  • ประกาศ
  • ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่ หรือผู้กู้รายเก่าจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่ หรือผู้กู้รายเก่าจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

 

ประกาศกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่
หรือผู้กู้รายเก่าจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา
กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
------------------------------

            เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินและทำสัญญาการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด กองกิจการนักศึกษา จึงกำหนดระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการยื่นคำขอกู้กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2560 โดยให้นักศึกษาปฏิบัติดังต่อไปนี้

        1. ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรตามที่กำหนด ต่อไปนี้
                1.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ผู้กู้รายใหม่) ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท
                      หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
                      1. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
                      2. สาขาวิชาปรัชญา
                      3. สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
                      4. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
                      5. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
                      6. สาขาวิชาการละคร
                      7. สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย

                      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
                      1. สาขาจิตวิทยา
                      2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
                      3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                      4. สาขาสังคมศึกษา
                      5. สาขาวิชาการประถมศึกษา
                      6. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
                      7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
                      8. สาขาวิชาภาษาไทย
                      9. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

                      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
                      1. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ]

พิมพ์อีเมล