Account
Please wait, authorizing ...
×

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

ประกาศ การขอรอรับสิทธิการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561

 

โลโก้ su

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง การขอรอรับสิทธิการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561

-----------------------------------------------

                   ตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และ รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2560 หากนักศึกษาวิชาทหารมิได้เรียนวิชาทหารต่อเนื่อง ต้องขอพักการเข้าฝึกวิชาทหาร โดยการขอรอรับสิทธิการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร  เพื่อให้สามารถสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษา 2561 ได้ ดังนั้น  กองกิจการนักศึกษา  จึงขอให้นักศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเรียนวิชาทหารในปีการศึกษาถัดไป ติดต่อขอรอรับสิทธิฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ในเวลาราชการ ณ กองกิจการนักศึกษา ( อาคารเพชรรัตน – สุวัทนา )  โดยนำหลักฐานไปยื่นประกอบขอรอรับสิทธิฯ ดังนี้

                   1. หนังสือรับรองการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร        จำนวน  1  ฉบับ

                       ( รับรองการสำเร็จชั้นปีนั้นๆ หรือซ้ำชั้น(สอบตก) )

                   2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร         จำนวน  1  ฉบับ

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาลงชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ในเอกสารที่จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วนถูกต้อง

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ        วันที่    25    สิงหาคม  .. 2560

[ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่]

** ต้องส่งเอกสารหลักฐาน ณ กองกิจการนักศึกษา (อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา) แล้ว [ลงทะเบียนการส่งเอกสารออนไลน์ ]

พิมพ์อีเมล