Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก
  • ประกาศ
  • ประกาศ ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

ประกาศ ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

โลโก้ su

ประกาศกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง  ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา  2560

----------------------------------------------

                    ด้วยกระทรวงกลาโหมมีนโยบายกำหนดให้สถานศึกษาต่าง ๆ ส่งรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จ  การเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 3  ซึ่งได้รับหนังสือสำคัญ สด.8  แล้ว  แต่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา       แจ้งให้กระทรวงกลาโหมทราบเพื่อขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหาร  ในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นการล่วงหน้าก่อนที่กระทรวงกลาโหมจะออกหมายเรียกพล   ดังนั้น  กองกิจการนักศึกษา  จึงขอให้นักศึกษาทุกคนที่สำเร็จการเรียนวิชาหารชั้นปีที่ 3  และได้รับหนังสือสำคัญ สด.8  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ไปติดต่อขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในเวลาราชการ ณ กองกิจการนักศึกษา (อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา) โดยนำหลักฐาน    ไปยื่นประกอบขอผ่อนผัน ฯ ดังนี้

                   1. สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8  (พร้อมหน้า ที่มีรูปถ่ายในสมุดพก)    จำนวน      1        ฉบับ

                   2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)                            จำนวน      1        ฉบับ

                   3. หลักฐานการแจ้งย้ายภูมิลำเนา (ถ้ามี)                           จำนวน      1        ฉบับ

                   4.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                               จำนวน      1        ฉบับ

                   5. สำเนาบัตรประชาชน                                             จำนวน      1        ฉบับ

                   6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา                                  จำนวน      1        ฉบับ

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาลงชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ในเอกสารที่จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วนถูกต้อง

         

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                        ประกาศ        วันที่   กันยายน   .. 2560

[ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่]

** ต้องส่งเอกสารหลักฐาน ณ กองกิจการนักศึกษา (อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา) แล้ว [ลงทะเบียนการส่งเอกสารออนไลน์ ]

พิมพ์อีเมล