Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก
  • ประกาศ
  • ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และ กองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และ กองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560

 

ประกาศกองกิจการนักศึกษา

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)  และ

          กองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา  2560

------------------------------

                   กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  และให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

                   1. เข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมศูนย์เรียนรวม 2 (ตึกกะทะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ หากใครไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ จะมิได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน

                   2. ทำสัญญาในระบบ e-Studentloan (www.studentloan.or.th)  ให้นักศึกษาเข้าไปทำสัญญาในระบบ วันที่ 27 – 30 กันยายน 2560  และพิมพ์สัญญา* จำนวน 2 ชุด ให้ผู้ค้ำประกัน (บิดา หรือมารดา หรือ ผู้ปกครอง) ลงลายมือชื่อ และถ้าหากผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดา หรือมารดา หรือ ผู้ปกครอง) ลงลายมือชื่อด้วย

                   หมายเหตุ*  สัญญาที่ถูกต้อง 1 ชุด จะต้องมีแค่จำนวน 6 หน้าเท่านั้น หากมีเกิน 4 หน้า นักศึกษาสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้ที่  file<page setup  ให้ลบรายละเอียด ในส่วนของ Header และ Footer ออก และสัญญาห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด หากมีการแก้ไขสัญญาให้ใช้การขีดคล่อมและลงลายมือชื่อของผู้กู้กำกับไว้ด้วยเท่านั้น

                   3. บันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan (www.studentloan.or.th)  บันทึกค่าเล่าเรียน ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ ระหว่างวันที่  2 - 4 ตุลาคม 2560 ให้นักศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่องค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว ในช่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องไม่ต้องบันทึก สำหรับค่าครองชีพระบบจะขึ้นให้เองอัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึก

                   4. การลงนามในสัญญาและการส่งสัญญา

                       กรณีที่ 1 หากผู้ค้ำประกันสามารถเดินทางมาทำสัญญาที่มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาไปทำสัญญาพร้อมผู้ค้ำประกัน  ที่คณะวิชาของตนเอง   ดังนี้

                             คณะอักษรศาสตร์        วันที่ 16 - 17  ตุลาคม 2560

                             คณะศึกษาศาสตร์        วันที่ 16 - 17  ตุลาคม 2560

                             คณะวิทยาศาสตร์         วันที่ 18 - 19  ตุลาคม 2560

                             คณะเภสัชศาสตร์         วันที่ 16 - 17  ตุลาคม 2560

                             คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  วันที่ 16 - 17  ตุลาคม 2560 

 

ดาวน์โหลดข้อกำหนดและตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

พิมพ์อีเมล