Account
Please wait, authorizing ...
×
  • หน้าแรก
  • ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม
  • กำหนดการจองหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **

กำหนดการจองหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

กำหนดการจองหอพักนักศึกษาและรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560

        นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่มีความประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เตรียมหลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการจองหอพัก ดังนี้

               - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

        นำมายื่นจองหอพักได้ที่หน่วยหอพักนักศึกษา ณ หอพักเพชรรัตน 4 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560 ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

        สำหรับการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ สามารถมาเข้ารายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่  10 - 13 สิงหาคม 2560 ตลอดทั้งวัน ( นักศึกษาทุกชั้นปี ) 

        วันที่ 14 สิงหาคม 256 ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักชั้นปีที 1

 

**** นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์มาติดต่อหอพักเพื่อพักอาศัยให้เตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียมหอพักมาให้พร้อม ****

 01

พิมพ์อีเมล